02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
122
Last Month
258
ปีนี้
1,790
Last Year
1,643

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

8 มี.ค. 2559


เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้