02-160-1058 edu@ssru.ac.th
User Login
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าชม
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
4
เดือนนี้
52
Last Month
80
ปีนี้
605
Last Year
1,925

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

8 มี.ค. 2559


เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้